Dental Suit

Online Appointment

Branch

Treatment

Doctor

Appointment Date

Patient Details

Confirmation

Branch

Please select the branch you want to make an appointment with.

Treatment

Please select the reason for the appointment.

Doctor

Please select the doctor you want to make an appointment with.

Appointment Date

Please select the date and time you want to make an appointment.

Patient Details

Please enter the information of the person who wants to make an appointment.

Confirmation

Treatment

Doctor

Appointment Date

Appointment Time

Clarification Text

OGAN SAĞLIK VE SANAT HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

HASTA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Biz Ogan Sağlık Ve Sanat Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak, siz hizmet verdiğimiz
kişilerden;
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri
Hakkında Yönetmelik, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat
uyarınca toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya
kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden
düzenlenerek, işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, şirket faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili
mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
▪ Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanının planlanması ve yönetilmesinin sağlanması,
▪ Tabi olduğumuz ilgili mevzuat uyarınca, sağlık hizmetlerine ilişkin edindiğimiz bilgileri 3359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
paylaşmak, kurumların taleplerine yanıt vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli
bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
•3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan
hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme amaçlarıyla kişisel veriler toplamaktayız.
▪ Sunmuş olduğumuz sağlık hizmeti kapsamında mevzuat gereği saklanması gereken verilerin
muhafaza edilmesini sağlamak,

▪ Kimliğinizi teyit etmek, sunulan sağlık hizmetleri kapsamında anlaşmalı kurumlarla hukuki
irtibatınızın teyit edilmesi, faturalandırma ve finansal mutabakatın sağlanması, adli vaka gibi
ilgili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan bildirimlerde bulunmak,
▪ Sağlık hizmetlerimiz kapsamında randevu alınması, randevu oluşturulması, gerekli
bilgilendirmelerin yapılması, hasta, hasta yakını, ziyaretçi memnuniyetinin sağlanması, talep
ve şikayet süreçlerinin takibi, sunulan sağlık hizmetlerinin gereği olan inceleme ve
değerlendirmelerin yapılması,
▪ Şirketimiz ile hastalar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları, çalışanlar ve hukuki ilişki içinde
bulunduğu danışmanlar, ilgili kurum ve kuruluşlar, üçüncü kişiler arasında yapılan veya
yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifasının sağlanması,
▪ Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
▪ Şirketimiz ile ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişimi sağlamak, internet sayfamız, online
uygulamalarımız, canlı destek hizmetlerimiz, sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla gerekli
irtibatın sağlanması, ilgili elektronik, fiziksel formları doldurmanız için gerekli süreçlerin
sürdürülmesi, ilgili kişilerin işlem güvenliğinin sağlanması,
▪ Düzenleyici ve denetleyici resmi kurumlara, özel hukuk tüzel kişilerine gerekli bilgilerin
sağlanması,
▪ Tıbbi ilaç, malzeme veya cihaz teminini, Hasta Hizmetleri, sunulan hizmetler ile ilgili
faturalandırma, ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak;
• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
•Tarafınızla hizmet hakkında memnuniyet değerlendirmesi, randevu hakkında haberdar
edilmeniz ve potansiyel ürün veya hizmetlerimizi tanıtmak, niyetiyle iletişime geçilmesi
amaçlarıyla
▪ Kapalı devre kamera kayıt sistemi vasıtasıyla, hastalarımızın, ziyaretçilerin, çalışanların ve
ilgili üçüncü kişilerin güvenliğinin takibi, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması,
üçüncü kişilerin suç teşkil edebilecek davranışlarının önlenmesi, şirket bina ve eklentileri ile
çevresinin fiziksel güvenliğinin sağlanması,
Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda
yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.
▪ Kimlik Bilgileriniz (T.C. kimlik / yabancı kimlik numarası, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve
tarihi, anne ve baba adınız, medeni haliniz, cinsiyetiniz, pasaport, yabancı kimlik belgesi,
sürücü belgesi üzerinde yer alan kimlik bilgileri, nüfus kimlik belgeniz veya kimlik paylaşım
sistemi üzerinde yer alan diğer nüfus kimlik bilgileri, hastalar bakımından hasta numarası,
hasta protokol numarası)
▪ İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, elektronik posta adresiniz,
İkamet, iş adresiniz)

▪ Finans Bilgileri (Faturalandırma ve ödeme bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası,
kredi kartı bilgileri, finansal ödeme kapsamında özel sigorta bilgileri, poliçe bilgileri, Genel
Sağlık Sigortası bilgileri, SGK ve Sağlık Bakanlığına yapılacak bildirimler kapsamında alınan
finansal bilgiler, maaş bordrosu, masraf avans bilgileri, vergi kimlik numarası, vergi dairesi
bilgisi, fatura, sevk irsaliyeleri, imza sirküleri, teslim tesellüm belgeleri üzerinde yer alan
kişisel bilgiler, üçüncü kişiler ile yapılan sözleşme eklerinde yer alan bilgiler)
▪ Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Şirket faaliyetleri kapsamında düzenlenen sağlık raporları, belgeler
üzerinde yer alan fotoğraflarınız, randevu oluşturulması, şirketle iletişim sağlanması ve talep
şikayet süreçlerinin takibi sırasında çağrı merkezleri ile yapılan görüşmelerdeki ses
kayıtlarınınız, elektronik ve fiziki ortamlarda doldurulan, basılı formlar, evrak ve resmi kimlik
belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tanıtım, bilgilendirme amacıyla şirket internet sayfası,
sosyal medya hesaplarımız veya yazılı ve görsel medyada, üçüncü taraf sosyal medya
mecralarında paylaşılan fotoğraflarınız, videolar/kamera kayıtlarındaki görüntüleriniz)
▪ Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Görüntü ve ses kaydı alan kamera kayıt bilgileriniz,
güvenlik çıkış defter bilgileri, tutulan formlardaki bilgiler, araç plaka bilgileri)
▪ Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
ilgilinin açık rızası alınarak, yazılı, görsel medyada, internet sitesinde, sosyal medya
hesaplarımızda paylaşılan fotoğraf ve videolarda yer alan hastalara ait görüntüler, kişisel
veriler,
▪ Talep ve Şikayet Bilgisi (İlgili kişilerin, elektronik ve fiziki ortamlardan toplanan bilgiler ve
kayıtlar, internet ve sosyal medya, online kanallar, çağrı merkezi üzerinden gelen talep ve
şikayetleri ile ilgili değerlendirme, yönetim sürecine dair bilgiler)
▪ Sağlık Bilgileri (Hastalar bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri kapsamında işlenen; muayene,
her türlü laboratuvar, görüntüleme ve test sonuçları, hasta tanı, teşhis, tedavi, reçete, ilaç
bilgileri, doktor analiz ve yorumları, hasta öyküsü (anemnezi) bilgileri, muayene bilgisi, teşhis
ve reçete bilgileri, sağlık raporları, beslenme, diyet bilgileri ve sağlık hizmetleri kapsamında
alınan tüm sağlık bilgileri, iş başvuru formunda yazılı sağlık durum bilgileri, çalışanlar için
sağlık raporları, sağlık testleri, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum
bilgileri, sağlık kurulu raporları, teşhis ve tedavi işlemlerine dair kişisel verileriniz
işlenmektedir)
6698 sayılı KVKK uyarınca, kliniğimizle ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya
kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden
düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak
kliniğimiz tarafından işlenmektedir. Şirket faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel
verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, şirketimizin tabi olduğu ilgili mevzuata ve Kişisel
Verileri Koruma Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili
gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır:
▪ İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Sağlık
Bakanlığına, bağlı alt birimlerine, aile hekimliği merkezlerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna,
Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı teşkilatlarına, diğer kolluk kuvvetlerine, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Eczacılar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi
Daireleri olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarına,
▪ Tıbbi teşhis, tetkik, tedavi ve sevk işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işbirliği halinde
olunan üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri, özel hastaneler, tıp fakülteleri,
laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, diğer sağlık kuruluşları,
▪ Adli bir vaka veya hukuki uyuşmazlık ortaya çıkması halinde sağlık ve kimlik bilgileriniz, adli
makamlarla ve savunma haklarımızı kullanabilmek adına avukatlarımızla ,
▪ Kimlik ve sağlık bilgileriniz, bünyemizde tetkiki yapılamayan durumlara özgü olarak, doğru
tetkikin ve doğru teşhisin yapılabilmesi ve doğru tedavinin uygulanabilmesi adına, Yurtiçinde
yerleşik kliniğimiz dışındaki laboratuvarlara, ilgili vücut örneği (kan, idrar, patoloji, gaita,
vücut sıvısı) ve hasta barkodunuzun iletilmesi suretiyle, gerekli tıbbi tetkiklerin yapılabilmesi
amacıyla gönderilmektedir.
▪Özel Nitelikli Olmayan Kişisel Verileriniz, faturalandırma ve para transferi süreçlerinin
yürütülmesi adına, bankalarla, mali müşavirlerimizle, tarafınızın işvereniyle veya bağlı
bulunduğu/anlaşmalı olduğu sigorta kurumlarıyla,
▪ Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tanıtım,
bilgilendirme amacıyla, açık rızanıza dayalı olarak alınan fotoğraflarınız, videolar/kamera
kayıtlarındaki görüntüleriniz yazılı ve görsel medya organlarına, ilgili basın kurum ve
kuruluşlarına, üçüncü taraf internet sitelerine, sosyal medya mecralarına,
▪İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına,
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
▪ Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat
gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, arabuluculara, icra dairelerine
ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
▪ Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; Özel
Soğanlık Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği, şirket ortaklarına, iş/çözüm ortaklarımıza, hizmet
sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize,

▪ Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, şirketimizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi
danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, denetçilere ve resmi mercilere, ilgili
bakanlıklar, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin
verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara,
▪ Özel nitelikli kişisel veriler bakımından yasal düzenleme gereği, gerektiğinde açık rıza
alınarak, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla ilgilinin açık rızası aranmaksızın mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak
üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır
Yurtdışına Veri Aktarımı
Kişisel Verileri Koruma Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca ilgili kişilere
ait işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak açık rıza metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2.,
6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki
kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli
korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve
kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki
ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri
ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan gerekli izinler alınarak, şirket
faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Mevzuatın öngördüğü sınırlar
çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, şirketimiz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz
kapsamında, mevzuata uygun ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi aktarım amacı ile sınırlı olarak, kullanılan uygulamalar, yazılım programları, internet
sitesi, mobil uygulamalar, online hizmetler, canlı destek hizmetleri, sosyal medya hesapları
vasıtasıyla ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, işlem güvenliği, hizmet alan/müşteri işlem bilgisi,
finans bilgileri, görsel ve işitsel veriler, sağlık bilgisi, cinsel hayat bilgisi, genetik veriler,
protokol numarası, hasta numarası gibi ilgili kişilere ait kişisel bilgileriniz yurt dışına
aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; sunduğumuz hizmetler, yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları
doğrultusunda; elektronik ortamlarda sunulan yazılım, donanım programlarını kullanmanız,
çağrı merkezi, canlı destek hizmetlerini kullanmanız, mobil uygulamalarımız, sosyal medya
hesaplarımız, elektronik posta kanallarıyla, internet sitesinde yer alan formların
doldurulması, üyelik oluşturma, online hizmetlerinin kullanılması, hasta başvuruların
alınması, kayıt işlemlerinin yapılması, matbu formların düzenlenmesi, sağlık hizmetleri
kapsamında tıbbî teşhis, tedavi ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, özlük dosyalarının
oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi, ifası, muhasebe, finans, mali, hukuki işlem
bilgilerinin işlenmesi suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileriniz
işlenmekte ve toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; şirketimizin
tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak

işlenmektedir. Ayrıca, açık rıza aranmaksızın aşağıda yazılı hukuki sebeplere bağlı olarak
kişisel verileriniz işlenmektedir. Buna göre; kişisel verileriniz,
▪ Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,
▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
▪ Şirketimiz ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
▪ Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
▪ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle,
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun
olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel
verileriniz şirket faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza
edilerek saklanmaktadır.
6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı )
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci
maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğe (3) göre veri sorumlusu olarak OGAN SAĞLIK VE SANAT HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ. Ogan Sağlık Ve Sanat Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili
kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket
adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza,
mobil imza ya da kliğimize bildirdiğiniz ve kliniğimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik
Posta adresini kullanmak suretiyle dentalsuit@gmail.com adresine e-posta göndererek, İlgili
kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, kliniğimize ait Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) adresine (........@...........kep.tr ) elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi
başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği
yöntemlerle ile iletebilirsiniz.
Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;
▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
▪ KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
▪ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda
yazılı yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan
taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen
tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap
verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa
için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi
elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret
kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

Open Consent Text

OGAN SAĞLIK VE SANAT HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AÇIK RIZA METNİ

OGAN SAĞLIK VE SANAT HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., tarafından hazırlanan Kişisel
Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin
İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme
amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve
hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru
hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası,
kanunda açıkça öngörülmesi, Kliniğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu
olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, tıbbi hizmet öncesi ve sonrası fotoğraflarımın saklanmasını, bu
fotoğraflarımın sosyal medyada ve kurumsal videolarda kullanılmasına ve mevzuata uygun
şekilde korunan sunucularda saklanmasına, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması
ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri halinde Kişisel
Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde belirtilen hususlara uygun olarak
muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Success

Dear ,

We received your appointment request;
we'll be in touch shortly!